พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน
             ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
             ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
             ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
             ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
             พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

พรบ.แรงงานสัมพันธ์
             ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
             พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับล่าสุด)
             พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
             พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๔

พรบ.คุ้มครองแรงงาน
             พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับล่าสุด)
             พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
             พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

           ประกาศที่ออกตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
                   กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑)
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 4 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 6 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 7 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 8 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 9 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 10 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 11 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 12 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   กฏกระทรวง ฉบับที่ 13 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
                   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
                   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแจ้งการจ้าง แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและแบบสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18 ปี
                   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่จัดประชุม สัมมนา อบรม ฝึก หรือการอื่น พ.ศ.๒๕๔๑
                   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
                   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับ Update ล่าสุด)
                   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ
                   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแจ้งการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
                   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน วันหยุดงานของลูกจ้าง
                   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน
                   ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
                   ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง

กฏหมายแรงงาน
             กฏหมายแรงงาน
             การใช้แรงงานเด็ก
             การใช้แรงงานหญิง
             การทำงานล่วงเวลา
             การลาคลอดบุตร
             การลาป่วย
             การลาเพื่อรับราชการทหาร
             การลาเพื่ออบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ
             การเลิกจ้าง
             คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
             ค่าจ้าง
             ค่าชดเชย
             ค่าชดเชยพิเศษ
             นายจ้าง
             มาตราฐานแรงงานไทย
             วันหยุดประจำสัปดาห์
             เวลาทำงานปกติ
             เวลาพัก
             สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาแน่นอน

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด 
184/53-56, 58-59 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 02-645-4071-3 ext.101-103 แฟกซ์. 02-247-8049, 02-247-7980
Today : 300 | Yesterday : 295 | Month : 4017 | Year : 55994 | Visit all : 875066